Xây dựng chức năng lưu lịch sử login logout của users

Lượt xem: 732

Chào các bạn ở bài trước dandev chia sẻ với các bạn xây dựng chức năng login bằng php và mysql. Ở bài này để mở rộng phần này dandev sẽ cùng các bạn phát triển chức năng lưu lại lịch sử của user login và logout

 Để tiếp tục với bài viết này trước tiên các bạn cần phải tạo sẵn database. Script tạo database dandev đã chia sẻ ở bài hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql. Ngoài ra để hiểu rõ hơn về bài này thì các bạn cũng nên xem xây dựng page login kết nối php với mysql

Trước tiên các bạn cùng dandev chúng ta tạo thêm bảng customer_logs vài của bảng customers sẽ tương tự như bảng users ở hệ thống khác.
Script tạo bảng customer_logs


/*Table structure for table `customer_logs` */

DROP TABLE IF EXISTS `customer_logs`;

CREATE TABLE `customer_logs` (
  `id` bigint(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `customer_id` bigint(11) NOT NULL,
  `status` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `log_time` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8;

Phần code mình nói cụ thể hơn trong video nhé.
- Layout mình sử dụng sb admin 2 nhé.

 

Các bạn có thể tải source code tại đây