Thêm loading bằng css cực cool và đơn giản

Lượt xem: 3546

 

Để có được đoạn load như vậy bạn chỉ cần làm như sau:

1.HTML 


<div class="loader"></div>

2. CSS 


.loader {
 border: 16px solid #f3f3f3;
 border-radius: 50%;
 border-top: 16px solid #3498db;
 width: 120px;
 height: 120px;
 -webkit-animation: spin 2s linear infinite;
 animation: spin 2s linear infinite;
}

@-webkit-keyframes spin {
 0% { -webkit-transform: rotate(0deg); }
 100% { -webkit-transform: rotate(360deg); }
}

@keyframes spin {
 0% { transform: rotate(0deg); }
 100% { transform: rotate(360deg); }
}

Chúc các bạn thành công