Thẻ form sử dụng khi nào?

Lượt xem: 5474

Xem demo

Thẻ form sử dụng khi nào?

form được sử dụng khi chúng ta muốn gửi(sumbint) dữ liệu lên server. Để tạo FORM chúng ta có dùng thẻ <form> và nó chứ các phần tử html khác như: input, textarea, select, button....

Ví dụ:


<html>
 <body>
   <form action="https://dandev.net/" method="post">
     <!--Các phần tử trong FORM -- >
     Họ đệm:<br> 
	<input type="text" name="txtHo" value="DEV"> <br> 
	Tên:<br>
	<input type="text" name="txtTen" value="DAN"> <br> 
	<input type="submit" value="Submit"> 
  </form>
</body> 
</html> 
  

Trong đó: Action là thuộc tính URL mà dữ liệu form gửi đến. Thuộc tính method  có giá trị là post hoặc get

Sử dụng GET khi nào?

Get là phương thức mặc định của form khi bạn không khai báo method. Sử dụng get nếu gửi form là thụ động. (ví dụ như bạn thực hiện truy vấn tìm kiếm) và dữ liệu không cần mã hoá, không chứa các thông tin nhạy cảm như: mật khẩu... khi bạn sử dụng get dữ liệu sẽ hiển thị ngay trên url. Như ví dụ trên sẽ là:


https://dandev.net?txtHo=DEV&txtTen=DAN
  

Sử dụng POST khi nào?

Thông thường sử dụng cho form nhập liệu hoặc chứa các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thẻ ngân hàng... Ngoài ra POST cũng cung cấp cơ chế bảo mật hơn GET và ẩn thông tin ẩn với người dùng.

Lưu ý: Thông tin được gửi đi thông qua thuộc tính name

Xem demo