Bài 2 ng-controller trong Angularjs

Lượt xem: 2542

Xem demo

Trong AngularJS, một ứng dụng được điều khiển bởi bộ điều khiển.
Chỉ dẫn ng-controller xác định điều khiển ứng dụng.
Một ng-app có nhiều hơn một ng-controller

Làm thế nào để xác định một điều khiển (controller) trong  Javascript?

<script > 
 var app = angular.module('myWebApp', []);app.controller('studentCtrl', function($scope) { 
 $scope.firstName = "DAN";  
 $scope.lastName = "NGUYEN";  
 $scope.fullName = function() { return $scope.firstName + " " + $scope.lastName; }}); 
 app.controller('classCtrl', function($scope) { $scope.ClassName= "K2T3"; }}); 
 </script> 

Làm thế nào để sử dụng controller?

<div ng-app="myWebApp" ng-controller="studentCtrl">  >
  First Name: <input type="text" ng-model="firstName"> 
  <br/>
  Last Name: <input type="text" ng-model="lastName"> 
   <br/>
  Student Full Name is {{firstName + " " + lastName}} 
 </div> 
 <div ng-app="myWebApp" ng-controller="classCtrl">  
<p>Class: {{ClassName}}</p>
</div > 
  

Chú ý: ví dụ trên sử dụng 2 controller classCtrl  studentCtrl trong ng-app

Xem thêm: Bài 3 $scope trong controller

Bài 1 ng-app chỉ dẫn (directive) trong Angularjs

Xem demo