Tạo project đầu tiên với Nodejs

Lượt xem: 1226

Sau khi cài đặt nodejs trên windows các bạn có thể chạy project đầu tiên của mình.

Trước tiên bạn tạo file app.js với nội dung sau:
 


const http = require('http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello World');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});

Bây giờ bạn chạy lện node app.js để sử dụng web server. Truy cập vào đường link http://localhost:3000 trên browser của bạn và sẽ nhận được thông điệp "Hello World"

Video