Auto render caption image wordpress - Tự động nhận caption image trong wordpress

Lượt xem: 181

Phần auto render caption image khi các bạn nhập liệu wordpress đã hỗ trợ sẵn tuy nhiên các bạn cần nhập chú thích cho ảnh thì mới tự động render được. Trường hợp các bạn không nhập thì caption sẽ bị trống ạ


Xem video thao tác cùng dandev nhé