Share template dnbtdev free

Mình share template danbtde free

Xem chi tiết

Redirect page with meta tags

Redirect page with meta tags

Xem chi tiết

Tutorial chuyển file psd sang html5 và css3 phần 2

Tutorial chuyển file psd sang html5 và css3 phần 2

Xem chi tiết

Tutorial chuyển file psd sang html5 và css3 phần 1

Tutorial chuyển file psd sang html5 và css3 phần 1

Xem chi tiết

Bài 4: Các phần tử trong HTML

HTML5 không yêu cầu phần tử rỗng được đóng lại. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận nghiêm khắc hơn, hoặc nếu bạn cần để làm cho tài liệu của bạn có thể đọc được bằng cách phân tích cú pháp XML, bạn phải đóng tất cả các phần tử HTML đúng.

Xem chi tiết

Bài 3 Các ví dụ HTML cơ bản

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một khai báo kiểu tài liệu: .

Xem chi tiết

Bài 2. Biên tập HTML bằng gì

Biên tập HTML bằng gì

Xem chi tiết

Bài 1 .Giới thiệu về HTML

- HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho việc tạo ra các trang Web. +) HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language +) HTML mô tả cấu trúc của trang web sử dụng đánh dấu +) Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML +) Các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ +) Các thẻ HTML mẩu nội dung như "phần mở đầu", "đoạn văn", "bảng",... +) Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để kết xuất nội dung của trang

Xem chi tiết

Thẻ iframe trong HTML

Thẻ iframe trong HTML

Xem chi tiết