Sửa nhiều dòng trong Visual Studio Code và Sublimetext

Lượt xem: 30427

Sửa nhiều dòng trong Visual Studio Code và Sublimetext

Trong một vài trường hợp chúng ta cần sửa nhiều dòng code giống nhau hoặc nhiều vị trí giống nhau. Nếu bạn sử dụng IDE Visual Studio Code hoặc Sublime text có thể tham khảo video này của dandev