Xây dựng page đăng ký thành viên với php và mysql sử dụng themes sb admin 2

Lượt xem: 1182

Ở bài trước dandev đã cùng các bạn tìm hiểu về cách ghi log user khi login. Ở bài này dandev sẽ cùng các bạn sử dụng template sb admin 2 xây dựng trang đăng ký thành viên. Các bạn có thể tải sb admin 2 từ link này: https://startbootstrap.com/theme/sb-admin-2

Phần code html các bạn copy từ file register.html ra nhé. Còn đây là phần code php mình bổ sung trong video. Ngoài ra lư ý các bạn xem hết video để bổ sung thêm các thuộc tính còn thiêu trong file resgister.html khi mình sử dụng trong file register.php nha.


<?php
if($_POST){
	
	$first_name = $_POST['first_name'];
	$last_name = $_POST['last_name'];
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    $repassword = $_POST['repassword'];
	//	$result = mysqli_query($conn, "SELECT * from Customers where email='$user_name' and password='$user_pass'");
	//	$row = mysqli_fetch_assoc($result);

	if(!empty($first_name) && !empty($email) && strcmp( $password, $repassword) == 0) {
                                   

        /* Prepare an insert statement */
        $stmt = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO Customers (CustomerName, email, password) VALUES (?,?,?)");
                    
        $customer_name = $first_name.$last_name;

         /* Bind variables to parameters */
         mysqli_stmt_bind_param($stmt,'sss', $customer_name, $email, $password);

         /* Execute the statement */
          mysqli_stmt_execute($stmt);
                   
          /// printf("%d row inserted.\n", mysqli_stmt_affected_rows($stmt));
			header("Location:login.php");
		}else{
			echo '<p style="color:red" >Vui lòng nhập đủ thông tin!</p >';
		}
	}
?>	

Video thao tác cùng dandev