Tạo database và cấu hình kết nối database trong codeigniter3 và mysql

Lượt xem: 3020

Tạo database và cấu hình kết nối database trong codeigniter3 và mysql

Trước tiên chúng ta tạo database với tên là "crudcodeigniter3demo" và tạo bảng "items" trong database đó. Bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau để tạo. Hoặc  tạo thủ công  tương tự tạo cơ sở dữ liệu và bảng với phpmyadmin

Bảng items:


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `items` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(255) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
  `description` text COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci AUTO_INCREMENT=16 ;

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu và bảng thành công. Chúng ta cấu hình kết nối database cho ứng dụng codeigniter 3. Vì vậy hãy mở file database.php và thêm tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu của bạn

application/config/database.php:


$active_group = 'default';
$query_builder = TRUE;

$db['default'] = array(
	'dsn'	=> '',
	'hostname' => 'localhost',
	'username' => 'root',
	'password' => '',
	'database' => 'crudcodeigniter3',
	'dbdriver' => 'mysqli',
	'dbprefix' => '',
	'pconnect' => FALSE,
	'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
	'cache_on' => FALSE,
	'cachedir' => '',
	'char_set' => 'utf8',
	'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
	'swap_pre' => '',
	'encrypt' => FALSE,
	'compress' => FALSE,
	'stricton' => FALSE,
	'failover' => array(),
	'save_queries' => TRUE
);

Video: