Tạo controller trong codeigniter 3

Lượt xem: 2296

Tạo controller trong codeigniter 3

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo controller Item để hiển thị danh sách, thêm mới, cập nhật và xóa. Vì vậy hãy tạo tệp Item.php trong application/controller/Item.php theo đường dẫn này và với đoạn code như sau:

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Item extends CI_Controller {

  public $itemCRUD;

  /**
  * Get All Data from this method.
  *
  * @return Response
  */
  public function __construct() {
   parent::__construct(); 

   $this->load->library('form_validation');
   $this->load->library('session');
   $this->load->model('ItemModel');

   $this->itemCRUD = new ItemModel;
  }

  /**
  * Hien thi tat ca data
  *
  * @return Response
  */
  public function index()
  {
    $data['data'] = $this->itemCRUD->get_items();

    $this->load->view('theme/header');    
    $this->load->view('items/list',$data);
    $this->load->view('theme/footer');
  }

  /**
  * Hien thi chi tiet item
  *
  * @return Response
  */
  public function show($id)
  {
   $item = $this->itemCRUD->find_item($id);

   $this->load->view('theme/header');
   $this->load->view('items/show',array('item'=>$item));
   $this->load->view('theme/footer');
  }

  /**
  * Tao moi item
  *
  * @return Response
  */
  public function create()
  {
   $this->load->view('theme/header');
   $this->load->view('items/create');
   $this->load->view('theme/footer');  
  }

  /**
  * Luu tru item
  *
  * @return Response
  */
  public function store()
  {
    $this->form_validation->set_rules('title', 'Title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('description', 'Description', 'required');

    if ($this->form_validation->run() == FALSE){
      $this->session->set_flashdata('errors', validation_errors());
      redirect(base_url('item/create'));
    }else{
      $this->itemCRUD->insert_item();
      redirect(base_url('item'));
    }
  }

  /**
  * Sua item
  *
  * @return Response
  */
  public function edit($id)
  {
    $item = $this->itemCRUD->find_item($id);
    $this->load->view('theme/header');
    $this->load->view('items/edit',array('item'=>$item));
    $this->load->view('theme/footer');
  }

  /**
  * Cap nhat item
  *
  * @return Response
  */
  public function update($id)
  {
    $this->form_validation->set_rules('title', 'Title', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('description', 'Description', 'required');

    if ($this->form_validation->run() == FALSE){
      $this->session->set_flashdata('errors', validation_errors());
      redirect(base_url('item/edit/'.$id));
    }else{ 
     $this->itemCRUD->update_item($id);
     redirect(base_url('item'));
    }
  }

  /**
  * Xoa item
  *
  * @return Response
  */
  public function delete($id)
  {
    $item = $this->itemCRUD->delete_item($id);
    redirect(base_url('item'));
  }
}

Video