Submit form với ajax trong php

Lượt xem: 1293

1. Thêm nội dung HTML
1.1 Trước tiên các bạn tạo Modal với nội dung như sau:


<!-- Modal --> 
<div class="modal fade" id="exampleModalCenter" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalCenterTitle" aria-hidden="true"> 
 <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> 
  <div class="modal-content"> 
  <form method="POST"> 
   <div class="modal-header"> 
    <h5 class="modal-title" id="exampleModalCenterTitle"> Add new Customer</h5> 
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> 
     <span aria-hidden="true"> ×</span> 
    </button> 
   </div> 
   <div class="modal-body"> 
     <div class="message"> </div> 
    <div id="email-group" class="form-group"> 
     <label for="txtEmail"> Email address</label> 
     <input type="email" class="form-control" id="txtEmail" aria-describedby="emailHelp" placeholder="Enter email"> 
     <small id="emailHelp" class="form-text text-muted"> We'll never share your email with anyone else.</small> 
    </div> 
    <div id="password-group" class="form-group"> 
     <label for="txtPassword"> Password</label> 
     <input type="password" class="form-control" id="txtPassword" placeholder="Password">
    </div> 
    <div class="form-group"> 
     <label for="txtPhone"> Phone</label> 
     <input type="text" class="form-control" id="txtPhone" placeholder="Enter Your Phone">      
    </div> 
    <div class="form-group"> 
     <label for="txtName"> Name</label> 
     <input type="text" class="form-control" id="txtName" placeholder="Enter Your Phone">      
    </div> 
    
   </div> 
   <div class="modal-footer"> 
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal"> Close</button> 
    <button type="submit" class="btn btn-primary"> Save changes</button> 
   </div> 
   </form> 
  </div> 
 </div> 
</div> 

Các bạn tham khảo thêm phần load modal 

1.2 Các bạn bổ sung cho mình button show modal (hay chính là button add customer) như sau:


<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModalCenter">
   Add Customer
</button>

2. Thêm file customerprocessing.php trong folder ajax

Bổ sung file customerprocessing để đón dữ liệu từ ajax và lưu xuống database


<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
include "../class.database.php";
$errors = [];
$data = [];


if (empty($_POST['email'])) {
  $errors['email'] = 'Email is required.';
}
if (empty($_POST['password'])) {
  $errors['password'] = 'Password is required.';
}

if (!empty($errors)) {
  $data['success'] = false;
  $data['errors'] = $errors;
} else {
  $customer_name = $_POST['name'];
  $phone = $_POST['phone'];
  $email = $_POST['email'];
  $password = $_POST['password'];
 
  if(!empty($email) && !empty($password)) {
  // check email da ton tai               
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * from Customers where email='$email '");
  $row = mysqli_fetch_assoc($result);
  if($row) {
    $data['message'] = 'Email da ton tai!';
    $data['success'] = false;
    $data['errors'] = $errors;
  }else {


    /* Prepare an insert statement */
    $stmt = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO Customers (CustomerName, email, password, Phone) VALUES (?,?,?,?)");
    
    /* Bind variables to parameters */
    mysqli_stmt_bind_param($stmt,'ssss', $customer_name, $email, $password, $phone);

    /* Execute the statement */
    mysqli_stmt_execute($stmt);
   
   /// printf("%d row inserted.\n", mysqli_stmt_affected_rows($stmt));
   $data['success'] = true;
   $data['message'] = 'Success!';

  } 
  }
}

echo json_encode($data);

3. Bổ sung file customer.js trong folder js

Thêm file customer.js với nội dung sau:


$(document).ready(function () {
  $("form").submit(function (event) {

  $(".form-group").removeClass("has-error");
  $(".help-block").remove();
  
   var formData = {
    password: $("#txtEmail").val(),
    email: $("#txtEmail").val(),
    phone: $("#txtPhone").val(),
    name: $("#txtName").val(),
   };
 
   $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/loginphp/ajax/customerprocessing.php",
    data: formData,
    dataType: "json",
    encode: true,
   }).done(function (data) {
    console.log(data);
    if (!data.success) {      
  
      if (data.errors.email) {
       $("#email-group").addClass("has-error");
       $("#email-group").append(
        '<div class="help-block">' + data.errors.email + "</div>"
       );
      }

      if (data.errors.name) {
        $("#password-group").addClass("has-error");
        $("#password-group").append(
         '<div class="help-block">' + data.errors.name + "</div>"
        );
       }  
     
     }
     $(".message").html(
      '<div class="alert alert-success">' + data.message + "</div>"
     );
     
  
    });   
 
   event.preventDefault();
  });
});

4. Cuối cùng việc hết sức quan trọng là include file customer.js vào file customer.php


 <script src="js/customer.js"></script>

Lưu ý là file customer.js phải đặt sau phần include thư viện jquery nhé các bạn.

Video thao tác cùng dandev