Kiến trúc PL/SQL

Lượt xem: 968

Kiến trúc PL/SQL

Hình ảnh sau đây minh họa kiến trúc PL/SQL:

PL/SQL engine chị trách nhiệm biên dịch mã PL/SQL thành mã byte và thực  thi mã đó. PL/SQL engine chỉ có thể được cài đặt trong máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle hoặc công cụ phát triển ứng dụng như Oracle Forms.

Khi bạn gửi một khối PL/SQL đến máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle. PL/SQL engine sẽ phối hợp với SQL engine để biên dịch và thực thi mã. PL/SQL engine chạy các phần tử thủ tục (procedural) trong khi SQL engine xử lý các câu lệnh SQL (SQL statements)

Bây giờ bạn có một sự hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình PL/SQL và kiến trúc của nó. Hãy cùng nhau tìm hiểu về tạo khối ẩn danh PL/SQL hoạt động đầu tiên.