Hiển thị một view trong laravel

Lượt xem: 1561

Hiển thị một view trong laravel

Tiếp theo, hãy điền vào route / của chúng ta. Từ route này chúng ta muốn kết xuất một mẫu HTML có chứa form để thêm mới tasks, cũng như một danh sách tất cả các tasks hiện tại.

Trong Laravel, tất cả templates HTML được lưu trữ trong thư mục resources/view và chúng ta có thể sử dụng view hỗ trợ để trả về một trong các template từ routes.


Route::get('/', function () {
    return view('tasks');
});


Tất nhiên chúng ta cần thực sự xác định quan điểm này, vì vậy hãy thực hiện ngay bây giờ !.