Hàm convert tiếng việt sang không dấu trong php

Lượt xem: 1765

Vì một vài lý do nào đó hoặc đơn giản bạn muốn chuyển chuỗi title sang url hay permalink thì có thể tham khảo hàm convert tiếng việt sang không dấu trong php nhé

 


function convert_vi_to_en($str) {
   $str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", "a", $str);
   $str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", "e", $str);
   $str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", "i", $str);
   $str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", "o", $str);
   $str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", "u", $str);
   $str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", "y", $str);
   $str = preg_replace("/(đ)/", "d", $str);
   $str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", "A", $str);
   $str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", "E", $str);
   $str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", "I", $str);
   $str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", "O", $str);
   $str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", "U", $str);
   $str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", "Y", $str);
   $str = preg_replace("/(Đ)/", "D", $str);
   //$str = str_replace(" ", "-", str_replace("&*#39;","",$str));
   return $str;
 }

Có thể bạn quan tâm