Bài 1. Giới thiệu về javascript

Lượt xem: 3049

JavaScript là ngôn ngữ lập trình HTML và Web. Javascript rất dễ học. Tôi sẽ chia sẻ kiến thức về Javascript từ cơ bản tới nâng cao.

Tại sao phải nghiên cứu javascript?

JavaScript là một trong 3 ngôn ngữ mà tất cả các nhà phát triển web phải học:

1.HTML để xác định nội dung của trang web.

2.CSS để xác định bố cục của trang web.

3.JavaScript là chương trình hành vi (behavior) của trang web.

Hướng dẫn này là về JavaScript, và cách thức hoạt JavaScript với HTML và CSS.

Tài liệu tham khảo JavaScript

W3Schools duy trì một tham chiếu JavaScript hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các HTML DOM, và các đối tượng trình duyệt.

Các tài liệu tham khảo gồm những ví dụ cho tất cả các đối tượng, thuộc tính và phương pháp, và được cập nhật liên tục theo các tiêu chuẩn web mới nhất.

Nguồn: W3Schools