echo và print trong php - Nên sử dụng echo hay print

Lượt xem: 1656

echo và print trong php - Nên sử dụng echo hay print

Hai lệnh echo và print dùng để xuất data ra màn hình. Vậy chúng ta nên sử dụng echo hay print. Các bạn cùng dandev tìm hiểu nhé