Sự khác biệt giữa Readonly và Disabled khi submit form

Lượt xem: 281

Sự khác biệt giữa Readonly và Disabled khi submit form?. Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cùng dandev làm một ví dụ thực tế sau nhé.

Đoạn code sau được dandev kiểm nghiệm trên php. Các bạn có thể copy xuống và thao tác cùng dandev như trong video nhé


<?php
if($_POST) {
  var_dump($_POST);die;
}
 

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title<Customers - Form khách hàng >/titl>

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
    rel="stylesheet">

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">


</head>

<body id="page-top" class="bg-gradient-primary">
<div class="container">

<div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
  <div class="card-body p-0">
    <!-- Nested Row within Card Body -->
    <div class="row">
      <div class="col-lg-5 d-none d-lg-block bg-register-image2">
        <img src="./images/4.jpg" style="max-width:100%"/>
      </div>
      <div class="col-lg-7">
        <div class="p-5">
          <div class="text-center">
            <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Create an Account!</h1>
          </div>
          <form class="user" method="post" action="form.php">
            <div class="form-group row">
              <div class="col-sm-6 mb-3 mb-sm-0">
                <input type="text" class="form-control form-control-user" name="first_name" id="exampleFirstName"
                  placeholder="First Name" value="DAN" readonly="readonly">
              </div>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="text" class="form-control form-control-user" name="last_name" id="exampleLastName"
                  placeholder="Last Name" value="DEV" disabled>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <input type="email" class="form-control form-control-user" name="email_address" id="exampleInputEmail"
                placeholder="Email Address">
            </div>
            <div class="form-group row">
              <div class="col-sm-6 mb-3 mb-sm-0">
                <input type="password" class="form-control form-control-user"
                  id="exampleInputPassword" name="password" placeholder="Password">
              </div>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="password" class="form-control form-control-user"
                  id="exampleRepeatPassword" name="repassword" placeholder="Repeat Password">
              </div>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">
              Register Account
            </button>
            <hr>
          </form>
          <hr>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

</body>
</html>

Video thao tác cùng dandev nhé.

 

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm bài viết để tải full thư viện mình sử dụng trong bài này

Xây dựng page login php kết nối mysql

Hướng dẫn xây dựng trang login đơn giản với php