Chuẩn bị Cở sở dữ liệu - Eloquent Models

Lượt xem: 2110

Chuẩn bị Cở sở dữ liệu

Eloquent Models

Eloquent là ORM (object-relational mapper) của Laravel. Eloquent làm cho việc lấy và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn dễ dàng bằng cách sử dụng các "model" được xác định rõ ràng. Thông thường, mỗi Eloquent model tương ứng trực tiếp với một bảng trong cơ sở dữ liệu.
Vì vậy, hãy xác định một Task model tương với bảng tasks trong cơ sở dữ liệu mà chúng ta vừa tạo ra. Một lần nữa, chúng ta sửa dụng lệnh Artisan để tạo model này. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng lệnh make:model
 

php artisan make:model Task

Model được đặt trong thư mục app của ứng dụng của chúng ta. Mặc định class model là trống (empty). Chúng ta không cần phải nói rõ rang với Eloquent model mà nó tương ứng với bảng nào thì nó sẽ giả sử bảng cơ sở dữ liệu là dạng số nhiều của tên model. Vì vậy, trong trường hợp này, Task model được giả sử tương ứng với bảng tasks trong cơ sở dữ liệu. Đây là model trống của chúng ta sẽ như thế này:

 


 <?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Task extends Model
{
    //
}


 

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Eloquent model khi chúng ta thêm routes vào dự án của chúng ta.

Video: