Tạo app chat với Nodejs jquery sử dụng socket.io

Lượt xem: 8618

Viết một ứng dụng trò chuyện với các ứng dụng web phổ biến như LAMP (PHP) thường rất khó. Nó liên quan đến việc thăm dò máy chủ để tìm các thay đổi, theo dõi dấu thời gian và nó chậm hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Sockets theo truyền thống là giải pháp mà hầu hết các hệ thống trò chuyện thời gian thực được kiến ​​trúc, cung cấp một kênh giao tiếp hai chiều giữa máy khách và máy chủ.

Điều này có nghĩa là máy chủ có thể đẩy tin nhắn đến các máy khách. Bất cứ khi nào bạn viết một tin nhắn trò chuyện, ý tưởng là máy chủ sẽ lấy nó và đẩy nó đến tất cả các máy khách được kết nối khác.

Mục tiêu đầu tiên là thiết lập một trang web HTML đơn giản cung cấp biểu mẫu và danh sách thư. Chúng tôi sẽ sử dụng khung web Node.JS express cho mục đích này. Đảm bảo rằng Node.JS đã được cài đặt.

Trước tiên, hãy tạo một tệp kê khai package.json mô tả dự án của chúng ta. Dandev khuyên bạn nên đặt nó trong một thư mục trống (chúng ta sẽ đặt tên là chatappsocket)

 


{
 "name": "chatappsocket",
 "version": "1.0.0",
 "description": "chatapp using Nodejs, jquery, socket.io",
 "dependencies": {}
}

Bây giờ, để dễ dàng điền vào thuộc tính phụ thuộc những thứ chúng tôi cần, chúng ta sẽ sử dụng npm install:


npm install express@4

Tích hợp Socket.IO

Socket.IO bao gồm hai phần:

 • Máy chủ tích hợp với (hoặc gắn trên) Node.JS HTTP Server socket.io
 • Thư viện máy khách tải trên socket.io-client phía trình duyệt https://github.com/socketio/socket.io-client

Trong quá trình phát triển, socket.io sẽ tự động phục vụ ứng dụng khách cho chúng ta, như chúng ta sẽ thấy.


npm install socket.io

Trong file app.js chúng ta sẽ bổ sung đoạn mã:


// Setup basic express server
const express = require('express');
const app = express();
const path = require('path');
const server = require('http').createServer(app);
const io = require('socket.io')(server);
const port = process.env.PORT || 3000;

server.listen(port, () => {
 console.log('Server listening at port %d', port);
});

// Routing
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

// Chatroom

let numUsers = 0;

io.on('connection', (socket) => {
 let addedUser = false;

 // when the client emits 'new message', this listens and executes
 socket.on('new message', (data) => {
  // we tell the client to execute 'new message'
  socket.broadcast.emit('new message', {
   username: socket.username,
   message: data
  });
 });

 // when the client emits 'add user', this listens and executes
 socket.on('add user', (username) => {
  if (addedUser) return;

  // we store the username in the socket session for this client
  socket.username = username;
  ++numUsers;
  addedUser = true;
  socket.emit('login', {
   numUsers: numUsers
  });
  // echo globally (all clients) that a person has connected
  socket.broadcast.emit('user joined', {
   username: socket.username,
   numUsers: numUsers
  });
 });

 // when the client emits 'typing', we broadcast it to others
 socket.on('typing', () => {
  socket.broadcast.emit('typing', {
   username: socket.username
  });
 });

 // when the client emits 'stop typing', we broadcast it to others
 socket.on('stop typing', () => {
  socket.broadcast.emit('stop typing', {
   username: socket.username
  });
 });

 // when the user disconnects.. perform this
 socket.on('disconnect', () => {
  if (addedUser) {
   --numUsers;

   // echo globally that this client has left
   socket.broadcast.emit('user left', {
    username: socket.username,
    numUsers: numUsers
   });
  }
 });
});

Nội dung file index.html trong thưc mục public


<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Chat app using Socket.IO Nodejs jQuery</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <ul class="pages">
  <li class="chat page">
   <div class="chatArea">
    <ul class="messages"></ul>
   </div>
   <input class="inputMessage" placeholder="Type here..."/>
  </li>
  <li class="login page">
   <div class="form">
    <h3 class="title">What's your nickname?</h3>
    <input class="usernameInput" type="text" maxlength="14" />
   </div>
  </li>
 </ul>

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
 <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
 <script src="/main.js"></script>
</body>
</html>

Viết script trong file main.js ở thư mục public


$(function() {
  const FADE_TIME = 150; // ms
  const TYPING_TIMER_LENGTH = 400; // ms
  const COLORS = [
   '#e21400', '#91580f', '#f8a700', '#f78b00',
   '#58dc00', '#287b00', '#a8f07a', '#4ae8c4',
   '#3b88eb', '#3824aa', '#a700ff', '#d300e7'
  ];
 
  // Initialize variables
  const $window = $(window);
  const $usernameInput = $('.usernameInput'); // Input for username
  const $messages = $('.messages');      // Messages area
  const $inputMessage = $('.inputMessage');  // Input message input box
 
  const $loginPage = $('.login.page');    // The login page
  const $chatPage = $('.chat.page');     // The chatroom page
 
  const socket = io();
 
  // Prompt for setting a username
  let username;
  let connected = false;
  let typing = false;
  let lastTypingTime;
  let $currentInput = $usernameInput.focus();
 
  const addParticipantsMessage = (data) => {
   let message = '';
   if (data.numUsers === 1) {
    message += `there's 1 participant`;
   } else {
    message += `there are ${data.numUsers} participants`;
   }
   log(message);
  }
 
  // Sets the client's username
  const setUsername = () => {
   username = cleanInput($usernameInput.val().trim());
 
   // If the username is valid
   if (username) {
    $loginPage.fadeOut();
    $chatPage.show();
    $loginPage.off('click');
    $currentInput = $inputMessage.focus();
 
    // Tell the server your username
    socket.emit('add user', username);
   }
  }
 
  // Sends a chat message
  const sendMessage = () => {
   let message = $inputMessage.val();
   // Prevent markup from being injected into the message
   message = cleanInput(message);
   // if there is a non-empty message and a socket connection
   if (message && connected) {
    $inputMessage.val('');
    addChatMessage({ username, message });
    // tell server to execute 'new message' and send along one parameter
    socket.emit('new message', message);
   }
  }
 
  // Log a message
  const log = (message, options) => {
   const $el = $('<li>').addClass('log').text(message);
   addMessageElement($el, options);
  }
 
  // Adds the visual chat message to the message list
  const addChatMessage = (data, options = {}) => {
   // Don't fade the message in if there is an 'X was typing'
   const $typingMessages = getTypingMessages(data);
   if ($typingMessages.length !== 0) {
    options.fade = false;
    $typingMessages.remove();
   }
 
   const $usernameDiv = $('<span class="username"/>')
    .text(data.username)
    .css('color', getUsernameColor(data.username));
   const $messageBodyDiv = $('<span class="messageBody">')
    .text(data.message);
 
   const typingClass = data.typing ? 'typing' : '';
   const $messageDiv = $('<li class="message"/>')
    .data('username', data.username)
    .addClass(typingClass)
    .append($usernameDiv, $messageBodyDiv);
 
   addMessageElement($messageDiv, options);
  }
 
  // Adds the visual chat typing message
  const addChatTyping = (data) => {
   data.typing = true;
   data.message = 'is typing';
   addChatMessage(data);
  }
 
  // Removes the visual chat typing message
  const removeChatTyping = (data) => {
   getTypingMessages(data).fadeOut(function () {
    $(this).remove();
   });
  }
 
  // Adds a message element to the messages and scrolls to the bottom
  // el - The element to add as a message
  // options.fade - If the element should fade-in (default = true)
  // options.prepend - If the element should prepend
  //  all other messages (default = false)
  const addMessageElement = (el, options) => {
   const $el = $(el);
   // Setup default options
   if (!options) {
    options = {};
   }
   if (typeof options.fade === 'undefined') {
    options.fade = true;
   }
   if (typeof options.prepend === 'undefined') {
    options.prepend = false;
   }
 
   // Apply options
   if (options.fade) {
    $el.hide().fadeIn(FADE_TIME);
   }
   if (options.prepend) {
    $messages.prepend($el);
   } else {
    $messages.append($el);
   }
 
   $messages[0].scrollTop = $messages[0].scrollHeight;
  }
 
  // Prevents input from having injected markup
  const cleanInput = (input) => {
   return $('<div/>').text(input).html();
  }
 
  // Updates the typing event
  const updateTyping = () => {
   if (connected) {
    if (!typing) {
     typing = true;
     socket.emit('typing');
    }
    lastTypingTime = (new Date()).getTime();
 
    setTimeout(() => {
     const typingTimer = (new Date()).getTime();
     const timeDiff = typingTimer - lastTypingTime;
     if (timeDiff >= TYPING_TIMER_LENGTH && typing) {
      socket.emit('stop typing');
      typing = false;
     }
    }, TYPING_TIMER_LENGTH);
   }
  }
 
  // Gets the 'X is typing' messages of a user
  const getTypingMessages = (data) => {
   return $('.typing.message').filter(function (i) {
    return $(this).data('username') === data.username;
   });
  }
 
  // Gets the color of a username through our hash function
  const getUsernameColor = (username) => {
   // Compute hash code
   let hash = 7;
   for (let i = 0; i < username.length; i++) {
    hash = username.charCodeAt(i) + (hash << 5) - hash;
   }
   // Calculate color
   const index = Math.abs(hash % COLORS.length);
   return COLORS[index];
  }
 
  // Keyboard events
 
  $window.keydown(event => {
   // Auto-focus the current input when a key is typed
   if (!(event.ctrlKey || event.metaKey || event.altKey)) {
    $currentInput.focus();
   }
   // When the client hits ENTER on their keyboard
   if (event.which === 13) {
    if (username) {
     sendMessage();
     socket.emit('stop typing');
     typing = false;
    } else {
     setUsername();
    }
   }
  });
 
  $inputMessage.on('input', () => {
   updateTyping();
  });
 
  // Click events
 
  // Focus input when clicking anywhere on login page
  $loginPage.click(() => {
   $currentInput.focus();
  });
 
  // Focus input when clicking on the message input's border
  $inputMessage.click(() => {
   $inputMessage.focus();
  });
 
  // Socket events
 
  // Whenever the server emits 'login', log the login message
  socket.on('login', (data) => {
   connected = true;
   // Display the welcome message
   const message = 'Welcome to Socket.IO Chat – ';
   log(message, {
    prepend: true
   });
   addParticipantsMessage(data);
  });
 
  // Whenever the server emits 'new message', update the chat body
  socket.on('new message', (data) => {
   addChatMessage(data);
  });
 
  // Whenever the server emits 'user joined', log it in the chat body
  socket.on('user joined', (data) => {
   log(`${data.username} joined`);
   addParticipantsMessage(data);
  });
 
  // Whenever the server emits 'user left', log it in the chat body
  socket.on('user left', (data) => {
   log(`${data.username} left`);
   addParticipantsMessage(data);
   removeChatTyping(data);
  });
 
  // Whenever the server emits 'typing', show the typing message
  socket.on('typing', (data) => {
   addChatTyping(data);
  });
 
  // Whenever the server emits 'stop typing', kill the typing message
  socket.on('stop typing', (data) => {
   removeChatTyping(data);
  });
 
  socket.on('disconnect', () => {
   log('you have been disconnected');
  });
 
  socket.on('reconnect', () => {
   log('you have been reconnected');
   if (username) {
    socket.emit('add user', username);
   }
  });
 
  socket.on('reconnect_error', () => {
   log('attempt to reconnect has failed');
  });
 
 });

Tiếp theo mình bổ sung file style.css trong thư mục public để app chat của mình đẹp hơi với mã sau:


/* Fix user-agent */

* {
  box-sizing: border-box;
 }
 
 html {
  font-weight: 300;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
 }
 
 html, input {
  font-family:
   "HelveticaNeue-Light",
   "Helvetica Neue Light",
   "Helvetica Neue",
   Helvetica,
   Arial,
   "Lucida Grande",
   sans-serif;
 }
 
 html, body {
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
 
 ul {
  list-style: none;
  word-wrap: break-word;
 }
 
 /* Pages */
 
 .pages {
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 100%;
 }
 
 .page {
  height: 100%;
  position: absolute;
  width: 100%;
 }
 
 /* Login Page */
 
 .login.page {
  background-color: #000;
 }
 
 .login.page .form {
  height: 100px;
  margin-top: -100px;
  position: absolute;
 
  text-align: center;
  top: 50%;
  width: 100%;
 }
 
 .login.page .form .usernameInput {
  background-color: transparent;
  border: none;
  border-bottom: 2px solid #fff;
  outline: none;
  padding-bottom: 15px;
  text-align: center;
  width: 400px;
 }
 
 .login.page .title {
  font-size: 200%;
 }
 
 .login.page .usernameInput {
  font-size: 200%;
  letter-spacing: 3px;
 }
 
 .login.page .title, .login.page .usernameInput {
  color: #fff;
  font-weight: 100;
 }
 
 /* Chat page */
 
 .chat.page {
  display: none;
 }
 
 /* Font */
 
 .messages {
  font-size: 150%;
 }
 
 .inputMessage {
  font-size: 100%;
 }
 
 .log {
  color: gray;
  font-size: 70%;
  margin: 5px;
  text-align: center;
 }
 
 /* Messages */
 
 .chatArea {
  height: 100%;
  padding-bottom: 60px;
 }
 
 .messages {
  height: 100%;
  margin: 0;
  overflow-y: scroll;
  padding: 10px 20px 10px 20px;
 }
 
 .message.typing .messageBody {
  color: gray;
 }
 
 .username {
  font-weight: 700;
  overflow: hidden;
  padding-right: 15px;
  text-align: right;
 }
 
 /* Input */
 
 .inputMessage {
  border: 10px solid #000;
  bottom: 0;
  height: 60px;
  left: 0;
  outline: none;
  padding-left: 10px;
  position: absolute;
  right: 0;
  width: 100%;
 }

Nếu bạn vẫn chưa rõ thì hãy cùng dandev thao tác theo video nhé

 

Tham khảo: https://socket.io/get-started/chat

Tải source tại đây