Bài 22: Chỉ thị ng-disable

Lượt xem: 5651

Xem demo

Làm thế nào để sử dụng chỉ thị ng-disable trong angularjs

Chúng ta cùng xem ví dụ sau sử dụng ng-disable

 <html> 
  <head> 
  <title> Chỉ thị ng-disable</title> 
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js"></script> 
   <script> 
    angular.module('MyForm', []) 
      .controller('myController', ['$scope', function($scope) { 
      }]); 
   </script> 
	 </head> 
  <body ng-app="MyForm" > 
  < div ng-init="isDisabled = false" > 
	 <button disabled="{{isDisabled}}" > Disable < /button>
	<label disabled="{{isDisabled}}"> Disabled < /label> 
	< /div> 
	  
      <br/> 
       <h3> Cách khác </h3> 
      <p> 
			 <button ng-disable="endordis" > Hãy Click Tôi! < /button>
   </p> 
	 <p> 
			 <input type="check" ng-model="endordis" />Nút
   </p> 
  </body> 
 </html> 

Xem demo