Làm thế nào để lấy tên action trong template cakephp 3

Lượt xem: 1082

Làm thế nào để lấy tên action trong template cakephp 3

Chúng ta sử dụng hàm sau để lấy tên action hiện tại trong template nhé

 


 $this->request->params['action']