Cài đặt composer trên windows 10

Lượt xem: 45

Cài đặt composer trên windows 10

composer là một trrình soạn thảo là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện mà dự án của bạn phụ thuộc và nó sẽ quản lý (cài đặt / cập nhật) chúng cho bạn. Cài đặt composer trên windows 10 cực kỳ đơn giản. Trước tiên bạn truy cập vào link https://getcomposer.org/download/ để tải composer-setup.exe về và tiến hành cài đặt như 1 soft bình thường. Hoặc sử dụng command line 

 


php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Tác giả DANDEV

 

Xem nhiều nhất