Ví dụ về khối PL/SQL ẩn danh

Lượt xem: 1737

Ví dụ về khối PL/SQL ẩn danh 

Ví dụ sau đây cho thấy một khối ẩn danh PL/SQL đơn giản với một phần thực thi


BEGIN 
DBMS_OUTPUT.put_line ('Hello World!');
END;

Phần thực thi gọi thủ tục DMS_OUTPUT.PUT_LINE để hiển thị thông báo “Hellow World” trên màn hình.