Tổng quan về khối ẩn danh PL/SQL Anonymous block

Lượt xem: 4083

Tổng quan về khối ẩn danh PL/SQL Anonymous block

PL/SQL là một khối cấu trúc ngôn ngữ có mã được tổ chức thành các khối. Một khối PL/SQL gồm ba phần: Khai báo (declaration), Thực thi (executable) và  xử lý ngoại lệ (exception-handing). Trong một khối, phần thực thi (executable) là bắt buộc trong khi declaration và exception-handing là tùy chọn.

Một PL/SQL block có một tên. Functions hoặc Procedures là một ví dụ về tên của khối. Một khối có tên được lưu trức vào máy chủ Cơ sở dữ liệu Oracle và có thể sử dụng lại sau này.

Một khối không có tên là một khối ẩn danh. Một khối ẩn danh không được lưu trong máy chủ Cơ sở dữ liệu Oracle, vì vậy nó chỉ được sử dụng một lần. Tuy nhiên, các khối ẩn danh PL/SQL có thể hữu ích cho mục đích thử nghiệm.

Hình sau đây minh họa cấu trúc của khối PL/SQL

1) Phần declaration

Một khối PL/SQL có phần khai báo nơi bạn khai báo biến, phân bổ bộ nhỡ cho con trỏ và xác định loại dữ liệu.

2)Phần Executable

Một khối PL/SQL có một phần thực thi. Một phần thực thi bắt đầu với từ khóa BEGIN và kết thúc bằng từ khóa END . Phần thực thi phải có ít nhất một câu lệnh thực thi, ngay cả khi là câu lệnh NULL không làm gì cả.

3)Phần Exception-handling

Một khối PL/SQL có phần xử lý ngoại lệ bắt đầu bằng từ khóa EXCEPTION . Phần xử lý ngoại lệ là nơi bạn bắt và xử lý các ngoại lệ được nêu ra bởi mã trong phần thực thi.

Lưu ý: một khối chính nó là một câu lệnh thực thi, do đó bạn có thể lồng một khối trong các khối khác