Thực thi một khối PL/SQL ẩn danh sử dụng SQL Developer

Lượt xem: 1759

Thực thi một khối PL/SQL ẩn danh sử dụng SQL Developer

Đầu tiên, kết nối với máy chủa Cơ Sở dữ liệu Oracle bằng Oracle SQL Developer

Thứ hai, tạo một file SQL với tên là anonymous-block.sql trong thư mục C:\plsql sẽ lưu trữ mã PL/SQL.

Thứ ba, nhập code PL/SQL và thực thi nó bằng cách nhấn vào nút thực thi hoặc nhấn phím tắt Ctrl+Enter.