Tạo ứng dụng CRUD đơn giản với codeigniter 3 sử dụng bootstrap và mysql

Lượt xem: 2851

Tạo ứng dụng CRUD đơn giản với codeigniter 3 sử dụng bootstrap và mysql

1. Download Codeigniter

2. Tạo database và config kết nối database

3. Tạo routes

4. Tạo Item Model

5. Thêm Controller Item

6. Tạo View cho Item