Tạo project wordpress với docker

Lượt xem: 2141

Ngoài việc sử dụng các webserver như Xampp hay wam... Chúng ta cũng có thể build proejct worpdress với docker khá là đơn giản. Trước tiên chúng ta cấu  hình file docker-compose.yml như sau:

version: '3.1'

services:

 wordpress:
  image: wordpress
  restart: always
  ports:
   - 8080:80
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db
   WORDPRESS_DB_USER: exampleuser
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: examplepass
   WORDPRESS_DB_NAME: exampledb
  volumes:
   - ./wordpress:/var/www/html

 db:
  image: mysql:5.7
  restart: always
  environment:
   MYSQL_DATABASE: exampledb
   MYSQL_USER: exampleuser
   MYSQL_PASSWORD: examplepass
   MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: '1'
  volumes:
   - db:/var/lib/mysql

volumes:
 wordpress:
 db:

Tiếp theo bạn chạy lệnh docker-compose -f docker-compose.yml up là được.
Ở browser chúng ta truy cập tới địa chỉ http://localhost:8080 để cài đặt wordpress nhé.
Chúc các bạn thành công!
Link tham khảo: https://hub.docker.com/_/wordpress

Video thao tác cùng dandev