Tạo Item Model - Tạo model trong codeigniter

Lượt xem: 2458

Tạo Item Model - Tạo model trong codeigniter

Trong bước này chúng ta phải tạo ItemModel để ghi dữ liệu xuống database. Ở đây chúng ta sẽ viết hàm lấy tất dữ liêu, lấy một bản ghi, thêm mới, sửa và xóa item. Vì vậy bạn phải tạo mới file ItemModel.php trong folder model

<?php
class ItemModel extends CI_Model{
  public function __construct()
	{
		
	}
  public function get_items(){
    if(!empty($this->input->get("search"))){
     $this->db->like('title', $this->input->get("search"));
     $this->db->or_like('description', $this->input->get("search")); 
    }
    $query = $this->db->get("items");
    return $query->result();
  }


  public function insert_item()
  {  
    $data = array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'description' => $this->input->post('description')
    );
    return $this->db->insert('items', $data);
  }


  public function update_item($id) 
  {
    $data=array(
      'title' => $this->input->post('title'),
      'description'=> $this->input->post('description')
    );
    if($id==0){
      return $this->db->insert('items',$data);
    }else{
      $this->db->where('id',$id);
      return $this->db->update('items',$data);
    }    
  }


  public function find_item($id)
  {
    return $this->db->get_where('items', array('id' => $id))->row();
  }


  public function delete_item($id)
  {
    return $this->db->delete('items', array('id' => $id));
  }
}

Video