Sử dụng scss trong asp.net mvc

Lượt xem: 1392

Để sử dụng scss trong as.net mvc. Trước hết chúng ta cần phải cài đặt WebCompiler tại tại link https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MadsKristensen.WebCompiler&ssr=false#qna

Sau khi tải về mình double click để cài đặt file .vsix (Lưu ý cần tắt visual studio code đi để cài nhé)

Sau khi cài đặt xong bạn chuột phải vào file .scss và chọn webCompiler để compiler file.

Thêm file css vừa compiler vào bundle
 


bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/css").Include(
           "~/Content/bootstrap.css",
           "~/Content/site.css"));

Video thao tác cùng dandev