Sử dụng biểu tượng @ trong php là gì?

Lượt xem: 2669

Sử dụng biểu tượng @ trong php là gì?

PHP hỗ trợ một toán tử kiểm soát lỗi: dấu tại (@). Khi được thêm vào một biểu thức trong PHP, mọi thông báo lỗi có thể được tạo bởi biểu thức đó sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn đã thiết lập chức năng xử lý lỗi tùy chỉnh với set_error_handler () thì nó vẫn sẽ được gọi, nhưng trình xử lý lỗi tùy chỉnh này có thể (và nên) gọi error_reporting() sẽ trả về 0 khi cuộc gọi đã kích hoạt lỗi xảy ra trước một @ .

Nếu tính năng track_errors được bật, mọi thông báo lỗi được tạo bởi biểu thức sẽ được lưu trong biến $php_errormsg. Biến này sẽ được ghi đè lên mỗi lỗi, vì vậy hãy kiểm tra sớm nếu bạn muốn sử dụng nó.


    <?php 
/ * Lỗi tệp cố ý * /
$my_file = @file ('non_existent_file') hoặc
    die ("Không mở được tệp: lỗi là '$php_errormsg'");

// cái này hoạt động cho bất kỳ biểu thức nào, không chỉ các hàm:
$value = @$ cache [$ key];
// sẽ không đưa ra thông báo lỗi nếu chỉ số $key không tồn tại.
? >       

Tham khảo https://www.php.net/manual/en/language.operators.errorcontrol.php