Rename when download file - Đổi tên file khi tải file

Lượt xem: 224

Bài toán của mình cần giải quyết là trên hệ thống lưu chữ tên file bị mã hóa kiểu: sfdsfsdfererer56565656565dfgdfgdfg.xlsx mong muốn khi tải xuống nó sẽ dạng kiểu: nguyen-van-a.xlsx để người dùng dễ quản lý file và nhận biết file hơn. Các bạn cùng tham khảo cách làm của dandev với dự án cakephp nhé