Live Server Visual Studio Code (VSCode)

Lượt xem: 14235

Live Server with Visual Studio Code (VSCode)

Khi code html css hay js chúng ta thường gặp phải vấn đề cache và phải ctr+f5 để reload trình duyệt. Thậm chí phải chọn tính năng Empty Cache and Hard Reload của browser. Vậy tại sao chúng ta không thử dùng extension Live Server của Visual Studio Code được xây dựng bởi Ritwick Dey. Cho phép code chúng ta chạy real time. Không cần reload lại trình duyệt mà mọi chỉnh sửa của bạn ở code đều được cập nhật ngay tại browser.

Có thể bạn quan tâm