Giới thiệu về PL/SQL

Lượt xem: 3990

Giới thiệu về PL/SQL

PL/SQL là viết tắt của “Procedural Language extensions to the Structured Query Language”. SQL là ngôn ngữ phổ biến cho cả truy vấn và cập nhật dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). PL/SQL thêm nhiều cấu trúc thủ tục vào ngôn ngữ SQL để khắc phục một số hạn chế của SQL. Ngoài ra, PL/SQL cung cấp một giải pháp ngôn ngữ lập trình toàn diện hơn cho việc xây dựng các ứng dụng quan trọng trên cơ sở dữ liệu Oracle.

PL/SQL là một cấu trúc cao và ngôn ngữ có thể đọc. Cấu trúc của nó thể hiện rõ ý định của code. Cũng vậy, PL/SQL là một ngôn ngữ đơn giản dễ học.

PL/SQL là một ngôn ngữ chuẩn và di động để phát triển Cơ Sở dữ liệu Oracle. Nếu bạn phát triển một chương trình thực thi trên Cơ Sở dữ liệu Oracle, bạn có thể nhanh chóng di chuyển nó sang Cơ Sở dữ liệu Oracle tương thích khác mà không có bất kỳ thay đổi nào.

PL/SQL là ngôn ngữ nhúng. PL/SQL chỉ có thể thực thi trong Cơ Sở dữ liệu Oracle. Nó không được thiết kế để sử dụng như một ngôn ngữ độc lập như Java, C# và C++. Nói cách khác, bạn không thể phát triển chương trình PL/SQL chạy trên hệ thống không có cơ sở dữ liệu Oracle.

PL/SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu tích hợp cao và hiệu suất cao. Ngoài  PL/SQL, bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác như Java,C# và C++. Tuy nhiên việc viết mã hiệu quả bằng PL/SQL dễ dàng hơn o với các ngôn ngữ lập trình khác khi nói đến việc tương tác với cơ sở dữ liệu Oracle. Cụ thể, bạn có thể sử dụng cấu trúc cụ thể PL/SQL như lệnh FORALL giúp cái thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu.