Giới thiệu khóa học làm quen với Laravel

Lượt xem: 2334

Giới thiệu khóa học làm quen với Laravel

Hướng dẫn nhanh này cung cấp một cái nhìn cơ bản về Laravel framework và bao gồm nội dung về database migrations, Eloquent ORM, routing, validation, views và Blade templates. Đây là một khởi đầu tuyệt với nếu bạn hoàn toàn chưa biết gì về Laravel framework hay PHP framework nói chung. Nếu bạn đã sử dụng Laravel hoặc các PHP frameworks khác, bạn có thể tham khảo bài làm quen nhanh nâng cao

Một ví dụ mẫu cơ bản về tính năng của Laravel, chúng ta xây dựng một danh sách nhiệm vụ (task) đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng để theo doi tất cả các nhiệm vụ mà chúng ta muốn thực hiện. (ví dụ điển hình là “danh sách việc cần làm”)

 

Tham khảo: https://laravel.com/docs/5.1/quickstart