Tạo view template

Lượt xem: 32

Tạo view template

Hãy tạo template cho hành động mới 'view' tại src/Template/Articles/view.ctp


 <!-- File: src/Template/Articles/view.ctp -- >

 <h1 > <?= h($article->title) ? ></h1 >
 <p > <?= h($article->body) ? ></p >
 <p > <small >Created:  <?= $article->created->format(DATE_RFC850) ? > </small> </p >
 <p > <?= $this->Html->link('Edit', ['action' => 'edit', $article->slug]) ? ></p >

Bạn có thể xác minh rằng điều này đang hoạt động bằng cách thử các liên kết tại /articles/index hoặc yêu cầu bài viết theo cách thủ công bằng cách truy xuất vào URL /articles/view/first-post.

Nguồn https://book.cakephp.org/3.0/en/quickstart.html

Xem nhiều nhất