Bài viết cập nhật sang link mới

https://dandev.net/cau-truc-du-an-cakephp