Cấu hình cơ sở dữ liệu

Lượt xem: 57

Cấu hình cơ sở dữ liệu

Chúng ta cần nói với cakephp với chứa cơ sở dữ liệu và kết nối tới database. Thay thế các giá trị trong mảng Datasource.deafault trong file config/app.php bằng các thiết lập của bạn. Nó sẽ tương tự như sau:


 <?php
return [
  // Còn nhiều thiết lập khác phía trên.
  'Datasources' => [
    'default' => [
      'className' => 'Cake\Database\Connection',
      'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
      'persistent' => false,
      'host' => 'localhost',
      'username' => 'root',
      'password' => 'dandev',
      'database' => 'cake_cms',
      'encoding' => 'utf8',
      'timezone' => 'UTC',
      'cacheMetadata' => true,
    ],
  ],
  //Có nhiều lập khác phía dưới.
];

Chú ý: tập tin config/app.php được copy từ file config/app.default.php

Nguồn  https://book.cakephp.org/3.0/en/quickstart.html

Xem nhiều nhất