Cài đặt Vagrant trên Windows 10

Lượt xem: 24260

Hướng dẫn cài đặt Vagrant trên windows 10.

1.Download và cài đặt Vagrant

https://www.vagrantup.com/downloads

2. Download và cài đặt VirtualBox

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

3. Cấu hình chạy máy ảo Ubuntu

 Ví dụ folder vagrant_projects sẽ đồng bộ với máy ảo ở ổ D chúng ta chạy các lệnh sau

D:
mkdir vagrant_projects
cd vagrant_projects
vagrant init

Sửa file Vagrantfile để thiết lập thông tin máy ảo Ubuntu 20.04


Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "bento/ubuntu-20.04"
  config.vm.network "private_network", ip: "172.20.20.20"
  config.vm.synced_folder "./", "/home/vagrant"
  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
     vb.gui=false
     vb.memory="2048"
  end
end

4. Start máy ảo Ubuntu và SSH vào máy ảo


	vagrant up
	vagrant ssh

5. Cài đặt docker trên Ubuntu

chuyển sang quyền root: sudo su

Bước 1: add the GPG key for the official Docker repository to your system:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get upgrade
Bước 2: add the Docker repository to APT sources:
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
Bước 3: update the package database with the Docker packages from the newly added repo:
sudo apt-get update
Bước 4: setting policy
apt-cache policy docker-ce
Bước 5: finally, install Docker:
sudo apt-get install -y docker-ce
Check docker cài đặt thành công chưa?
sudo docker -v
6. Cài đặt Docker-compose trên Ubuntu
Bước 1: check the current release and if necessary, update it
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
 
Bước 2: set the permissions:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
 
Check docker-compose cài đặt thành công chưa?
docker-compose --version

Video chi tiết các bước dandev cài đặt

 

Có thể bạn quan tâm