Thiết lập domain bất kỳ chạy trong mạng LAN

Lượt xem: 300

Thiết lập domain bất kỳ chạy trong mạng LAN

Ở bài viết trước mình đã chia sẻ với các bạn cách thiết lập domain bất kỳ chạy ở localhost. Ở bài này mình kết thừa từ bài viết đó mình thiết lập domain bất  kỳ trong hệ thống mạng LAN.

Tương tự như bài trước mình cần phải thiết lập cho domain chạy được ở localhost trước. Ở ví dụ này mình lấy domain là anydomain.vn các bạn thêm vào file hosts của windows dòng sau


127.0.0.1 anydomain.vn

Bước tiếp theo bạn cũng config trong file httpd-vhosts.conf của XAMPP


#anydomain.vn
<virtualhost *:80>
	ServerAdmin webmaster@anydomain.vn
	DocumentRoot "C:/xampp56/htdocs/anydomain.vn"
	ServerName anydomain.vn
	ServerAlias www.bookprism.vn
	ErrorLog "logs/anydomain.vn.log"
	CustomLog "logs/anydomain.vn.log" common
</virtualhost>

Tiếp theo bạn khởi động serivices tomcat của XAMPP. Vậy là bạn đã chạy được domain anydomain.vn ở localhost. Tiếp theo bạn kiểm tra IP LAN của máy tính của bạn sẽ đóng vai trò là server. Ví dụ máy mình là 192.168.1.26

Tiếp theo bạn vào máy tính bất kỳ trong mạng LAN mở file hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) lên và thêm dòng sau:


192.168.1.26 anydomain.vn

Vậy là bạn đã thiết lập xong domain bất kỳ chạy trong hệ thống mạng LAN.

Video:

 

Tác giả DANDEV

 

 

Xem nhiều nhất