Thiết lập domain bất kỳ chạy ở localhost với xampp server

Lượt xem: 228

Thiết lập domain bất kỳ chạy ở localhost với xampp server

Để chạy 1 doamin bất kỳ ở localhost trước tiên các bạn phải chỉnh file hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) của windows như sau: Ví dụ ở đây mình để domain là todi.dnbtdev.net. Các bạn mở file hosts của windows và thêm dòng này vào


127.0.0.1 todi.dnbtdev.net.

Tiếp theo bạn thêm đoạn sau vào file httpd-vhosts.conf của xampp nó nằm trong thư mục xampp\apache\conf\extra ở đây của mình nằm ở thư mục D:\\Programs\xampp\apache\conf\extra


<virtualhost *:80 >
  ServerAdmin webmaster@toidi.dnbtdev.net
  DocumentRoot "D:/Programs/XAMPP/htdocs/toidi.net"
  ServerName toidi.dnbtdev.net
  ServerAlias www.toidi.dnbtdev.net
  ErrorLog "logs/toidi.dnbtdev.net.log"
  CustomLog "logs/toidi.dnbtdev.net.log" common
</virtualhost>

Sau đó bạn restart lại services tomcat là được.Bạn có thể xem video tại đây

Chúc các bạn thành công!

Tác giả DANDEV

Xem nhiều nhất