Bật nén file Gzip của hosting với htaccess, tăng điểm google speed

Lượt xem: 2634

Nén file bằng gzip của hosting sẽ giúp tăng điểm speed của google, giúp site load nhanh hơn, cải thiện tốc độ load site

Nén làm giảm thời gian phản hồi bằng cách giảm kích thước của các phản hồi HTTP. Gzip là phương pháp nén phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay có sẵn và thường làm giảm kích thước đáp ứng khoảng 70%.

Tất cả các trình duyệt hiện đại hỗ trợ và tự động đàm phán GZIP nén cho tất cả các yêu cầu HTTP: công việc của chúng ta là đảm bảo rằng các máy chủ được cấu hình đúng cách để phục vụ các tài nguyên nén khi có yêu cầu của máy khách (client).

Trên server Apache chúng ta có thể làm điều đó thông qua file .htaccess


# BEGIN GZIP

AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript

# END GZIP

Đó là bản chất là một danh sách các kiểu MIME mà gzipping sau đó sẽ áp dụng. Hãy thay đổi danh sách cho tất cả các tài sản dựa trên văn bản bạn phục vụ.

Các dự án HTML5 Boilerplate cung cấp các cấu hình máy chủ cho tất cả các máy chủ phổ biến. Điều này là nó là phiên bản dành cho .htaccess


<IfModule mod_filter.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" \
                 "application/javascript" \
                 "application/json" \
                 "application/ld+json" \
                 "application/manifest+json" \
                 "application/rdf+xml" \
                 "application/rss+xml" \
                 "application/schema+json" \
                 "application/vnd.geo+json" \
                 "application/vnd.ms-fontobject" \
                 "application/x-font-ttf" \
                 "application/x-javascript" \
                 "application/x-web-app-manifest+json" \
                 "application/xhtml+xml" \
                 "application/xml" \
                 "font/eot" \
                 "font/opentype" \
                 "image/bmp" \
                 "image/svg+xml" \
                 "image/vnd.microsoft.icon" \
                 "image/x-icon" \
                 "text/cache-manifest" \
                 "text/css" \
                 "text/html" \
                 "text/javascript" \
                 "text/plain" \
                 "text/vcard" \
                 "text/vnd.rim.location.xloc" \
                 "text/vtt" \
                 "text/x-component" \
                 "text/x-cross-domain-policy" \
                 "text/xml"

</IfModule>