Chia sẻ kiến thức lập trình cơ bản
Chia sẻ kiến thức lập trình cơ bản
Khoá học Tham khảo Ví dụ

HTML

Ngôn ngữ xây dựng trang web

Học HTML Tài liệu HTML

Ví dụ HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Học HTML</title>
<body>

<h1>Đây là tiêu đề </h1>
<p>Đây là đoạn văn.</p>

</body>
</html>
Thử ngay »

Ví dụ về CSS:

body {
    background-color: lightblue;
}
h1 {
    color: white;
    text-align: center;
}
p {
    font-family: verdana;
    font-size: 20px;
}
Thử ngay »

CSS

Ngôn ngữ hiển thị kiểu dáng (styling) của trang web

Học CSS Tài liệu tham khảo CSS

JavaScript

Ngôn ngữ lập trình các trang web

Học JAVASCRIPT JAVASCRIPT Tham khảo

Ví dụ JavaScript:

<script>
function myFunction() {
    var x = document.getElementById("demo");
    x.style.fontSize = "25px";
    x.style.color = "red";
}
</script>

<button onclick="myFunction()">Click Tôi!</button>
Thử ngay »

SQL

Một ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (database)

Học SQL

PHP

Một ngôn ngữ lập trình máy chủ web

Học PHP

jQuery

Thư viện JavaScript để phát triển trang web

Học JQUERY

Bootstrap

Bootstrap là một framework CSS để thiết kế trang web tốt hơn

Học BOOTSTRAP