[Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email))

Lượt xem: 116

Khắc phục lỗi [Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email)) trong Laravel

Khi mới đặt Laravel bản 5.8 sau khi cài đặt xong mình cho connect tới mysql. Database mình để charset là utf8 và collection là utf8_general_ci. Sau đó mình chạy lệnh 


php artisan migrate:refresh --seed

Thì bị lỗi như ở trên. Mình khắc phục bằng cách vào file confing/database.php chỉnh lại charset từ utf8mb4 sang utf8  và collections từ utf8mb4_unicode_ci sang utf8_general_ci như sau:


'charset' => 'utf8',
'collation' => 'utf8_unicode_ci',

Rồi chạy lại lệnh trên là chạy bình thường. Chúc các bạn thành công!

Tác giả DANDEV

Xem nhiều nhất