JavaScript có thể làm gì?

JavaScript có thể thay đổi thuộc tính HTML.

Ví dụ này thay đổi một hình ảnh HTML bằng cách thay đổi các thuộc tính src (source).