Tạo ứng dụng CRUD đơn giản với codeigniter 3 sử dụng bootstrap và mysql

Tạo ứng dụng CRUD đơn giản với codeigniter 3 sử dụng bootstrap và mysql

Xem chi tiết

Làm thế nào để tạo breadcrumb trong Codeigniter -How to create breadcrumb in Codeigniter

Đường dẫn là cách người dùng tiếp cận trang web của bạn một cách đơn giản. Với những trang web có chiều sâu thì việc cung cấp đường dẫn (breacrumb) là rất cần thiết.

Xem chi tiết

Lấy LastID trong codeigniter

Lấy LastID trong codeigniter

Xem chi tiết