Bài 5. Câu lệnh echo và print trong PHP 5

Lượt xem: 3263

Trong PHP có hai cách cơ bản để có đầu ra là dùng câu lệnh: echoprint

echo print có giống nhau ít nhiều. Chúng đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Sự khác biệt nhỏ: echo không có giá trị trả về trong khi print có giá trị trả về và một để nó có thể được sử dụng trong các biểu thức. echo có thể mang nhiều tham số (mặc dù việc sử dụng như vậy là rất hiếm) trong khi đó print chỉ mang một đối số. echo là nhẹ và nhanh hơn print.

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng echoprint cho hầu hết các ví dụ. Vì vậy, bài này chứa nhiều thông tin về hai câu lệnh này hơn.

1. Câu lệnh echo trong PHP

Câu lệnh echo có thể sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc (): echo và echo()

a.Hiển thị văn bản

Ví dụ sau cho thấy làm thế nào để xuất văn bản với lệnh echo (Văn bản bao gồm cả nội dung HTML).


<?php
echo "<h2>PHP rất thú vị!</h2>";
echo "Xin chào các bạn!<br>";
echo "Tôi tìm hiểu PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "với nhiều tham số.";
?> 

b.Hiển thị biến

Ví dụ sau cho thấy làm thế nào để hiển thị văn bản và biến với câu lệnh echo


<?php
$txt1 = "Khám phá PHP";
$txt2 = "dnbtdev.net";
$x = 4;
$y = 5;
echo "<h2>$txt1</h2>";
echo "Cùng tìm hiểu PHP tại $txt2<br>";
echo $x + $y;
?> 

2. Câu lệnh print trong PHP

Câu lệnh print có thể sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc (): printprint()

a. Hiển thị văn bản

Tương tự như câu lệnh echo, print cũng cho phép ra xuất văn bản (trong văn bản có thể chứa nội dung HTML).


<?php
print "<h2>PHP rất thú vị!</h2>";
print "Xin chào tất cả các bạn!<br>";
print "Tôi tìm hiểu PHP!";
?> 

b. Hiển thị biến

Ví dụ sau cho thấy làm thế nào để hiển xuất văn bản và biến với câu lệnh print.


<?php
$txt1 = "Khám phá PHP";
$txt2 = "dnbtdev.net";
$x = 4;
$y = 5;

print "<h2>$txt1</h2>";
print "Cùng tìm hiểu PHP tại $txt2<br>";
print $x + $y;
?> 

Theo w3c

Xem nhiều nhất