Bài 15. Sắp xếp mảng trong PHP 5

Lượt xem: 965

Các phần tử trong mảng có thể được sắp xếp theo chữ cái hoặc số thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Trong bài này, chúng ta sẽ đề cập tới các hàm sắp xếp mảng trong PHP sau đây:

- sort(): sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

- rsort(): sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

- asort(): sắp xếp mảng tập hợp tăng dần theo thứ tự tăng dần của giá trị.

- ksort(): sắp xếp mảng tập hợp tăng dần theo thứ tự tăng dần của từ khóa (key).

- arsort(): sắp xếp mảng tập hợp giảm dần theo thứ giảm dần của giá trị.

- krsort(): sắp xếp mảng tập hợp giảm dần theo thứ tự giảm dần của từ khóa (key).

1. Sắp xếp mảng theo thứ tăng dần với hàm sort()

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $cars tăng dần theo thứ tự alphabet (A->Z)

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $number theo thứ tự tăng dần theo số thứ tự:

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>

2. Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần với hàm rsort()

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $cars giảm dần theo thứ tự alphabet (Z->A)

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $number theo thứ tự giảm dần theo số thứ tự:

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>

3. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần của giá trị - hàm asort()

Ví dụ sau sắp xếp một mảng tập hợp tăng dần theo giá trị.

<?php
$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
asort($age);
?>

4. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần của từ khóa - hàm ksort()

Ví dụ sau sắp xếp một mảng tập hợp theo thứ tự tăng dần của từ khóa.

<?php
$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
ksort($age);
?>

5. Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần của giá trị - hàm arsort()

Ví dụ sau sắp xếp một mảng tập hợp giảm dần theo thứ tứ tự của giá trị.

<?php
$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
arsort($age);
?>

6. Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần của từ khóa - hàm krsort()

Ví dụ sau sắp xếp một mảng tập hợp giảm dần theo thứ tứ tự của giá trị.

<?php
$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
krsort($age);
?>

Tham khảo thêm các hàm về mảng trong PHP tại mục tài liệu tham khảo PHP

Xem nhiều nhất