Bài 14. Mảng trong PHP

Lượt xem: 668

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Ví dụ:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "Tôi thích " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?> 

1. Một Mảng là gì?

Một mảng (Array) là một biến đặc biệt, có thể chứa nhiều hơn một giá trị tại một thời điểm.

Nếu bạn có một danh sách sản phẩm (ví dụ danh sách tên các xe), lưu trữ những chiếc xe độc trong các biến khác nhau trông nó sẽ như thế này:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

Tuy nhiên, nếu bạn muốn để lặp qua những chiếc xe và tìm thấy một chiếc cụ thể? Và nếu không phải là 3 chiếc mà là 300 chiếc thì sao?

Giải pháp là tạo một mảng.

Một mảng có thể chứa nhiều giá trị dưới một cái tên, và bạn có thể truy cập các giá trị bằng cách dùng chỉ số.

2. Tạo một mảng trong PHP

Trong PHP, hàm array() được sử dụng để tạo ra một mảng

array();

Trong PHP, có ba kiểu mảng:

- Mảng chỉ mục (Indexed arrays): Mảng với một số chỉ số

- Mảng tập hợp (Associative arrays): Mảng với tên các từ khóa

- Mảng đa chiều (Multidimensional arrays): Mảng chứa một hoặc nhiều mảng.

3. Mảng chỉ mục trong PHP

Có hai cách để tạo ra mảng chị mục:

Chỉ mục (index) được gán tự động (chỉ mục luôn luôn bắt đầu từ 0), ví dụ:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

Hoặc chỉ mục (index) được tạo thủ công

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

Ví dụ sau tạo một mảng chỉ mục với tên $cars, gán ba phần tử cho nó, sau đó in ra một văn bản chứa các giá trị của mảng:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "Tôi thích xe " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " và " . $cars[2] . ".";
?> 

4. Lấy độ dài của của một mảng – Hàm count() trong PHP

Hàm count() sử dụng để trả về độ dài (số phần tử của mảng) của một mảng.

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?> 

5. Lặp qua mảng chỉ mục trong PHP

Để lặp qua và in tất cả các giá trị của một mảng chỉ mục, bạn có thể sử dụng một vòng lặp for:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($cars);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $cars[$x];
    echo "
";
}
?> 

6. Mảng tập hợp trong PHP

Mảng tập hợp là mảng sử dụng tên các từ khóa mà bạn gán cho nó. Có hai cách tạo mảng kết hợp

$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
Hoặc
$age['Nam'] = "35";
$age['Hai'] = "37";
$age['Hang'] = "43";

Tên các từ khóa có thể được sử dụng trong một kịch bản:

<?php
$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
echo "Nam " . $age['Nam'] . " tuổi.";
?> 

7. Lặp qua một mảng tập hợp

Để lặp qua và in tất cả các giá trị của một mảng tập hợp, bạn có thể sử dụng vòng lặp foreach:

<?php
$age = array("Nam"=>"35", "Hai"=>"37", "Hang"=>"43");
foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Từ khóa(Key)=" . $x . ", Giá trị(Value)=" . $x_value;
    echo "
";
}

8. Mảng đa chiều trong PHP

Chúng ta sẽ tìm hiểu mảng đa chiều trong phần PHP nâng cao.

Theo w3schools

Xem nhiều nhất