Bài 13. Hàm (functions) trong PHP 5

Lượt xem: 544

Sức mạnh thực sự của PHP đến từ chức năng (funtions) của mình; nó có hơn 1000 chức năng được xây dựng.

Hàm (funtions) người dùng định nghĩa trong PHP

Bên cạnh các hàm xây dựng trong PHP, chúng ta có thể tạo các hàm (functions) riêng của mình.

- Một hàm là một khối lệnh có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình.

- Một hàm sẽ không thực hiện ngay lập tức khi tải trang.

- Một hàm sẽ được thực thi bởi một cuộc gọi đến hàm.

1. Tạo một hàm người dùng xác định trong PHP

Một người dùng định nghĩa hàm (function) khai báo bứt đầu với từ “funtion”:

Cú pháp:

function Tenham() {
  Code để thực hiện;
} 

Lưu ý: một tên hàm cần bắt đầu với một chữ cái hoặc dấu gạch dưới (không phải là một số). Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Mẹo: Nên đặt tên hàm phản ánh những gì hàm thực hiện.

Trong ví dụ dưới, chúng ta tạo ra một hàm với tên là “writeMsg()” với đầu ra là “Xin chào các bạn!”. Nngoặc nhọn mở ({) cho thấy sự bắt đầu của mã hàm và đóng hàm bằng ngoặc nhọn đóng (}). Để gọi hàm, chỉ cần viết tên của nó:

<?php
function writeMsg() {
  echo "Xin chào các bạn!";
}
writeMsg(); // Gọi hàm
?> 

2. Tạo một hàm có đối số trong PHP

Thông tin có thể được thông qua hàm bằng các đối số. Một đối số là giống như một biến.

Đối số được quy định sau tên hàm bên trong ngoặc đơn. Bạn có thể thêm bao nhiêu đối số tùy ý, chỉ cần tách chúng bằng dấu phẩy.

Ví dụ sau có một hàm với một đối số ($fname). Khi gọi hàm familyName(), tên được truyền vào (ví dụ Nam), tên được sử dụng bên trong hàm, mà đầu ra của tên khác nhau nhưng có cùng họ:

<?php
function familyName($fname) {
  echo "Nguyễn $fname.
";
}
familyName("Nam");
familyName("Hải");
familyName("Hằng");
familyName("Vân");
familyName("Thủy");
?> 

Ví dụ sau có một hàm có hai đối số ($fname và $year)


<?php
function familyName($fname, $year) {
  echo "Nguyễn $fname. Sinh năm $year 
";
}
familyName("Nam", "1975");
familyName("Hải", "1978");
familyName("Hằng", "1983");
?> 

3. Giá trị mặc định của đối số trong PHP

Ví dụ sau sẽ cho chúng ta thấy làm thế nào để sử dụng một tham số mặc định. Nếu chúng ta goi hàm setHeight() không có đối số nó cần giá trị mặc định như là đối số:

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "Chiều cao : $minheight 
";
}
setHeight(350);
setHeight(); // sẽ sử dụng giá trị mặc định 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?> 

4. Hàm có giá trị trở về trong PHP

Để cho một hàm trả về một giá trị, sử dụng câu lệnh return:


<?php
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}
echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "
";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "
";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?> 

Theo W3School

Xem nhiều nhất